DERNEĞİMİZ

ORTAKLAR ÖĞRETMEN OKULLULAR(ADABELENLİLER)       DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ

       Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: “Ortaklar Öğretmen Okullular (Adabelenliler) Derneğidir.

Derneğin merkezi :İzmir-Karşıyaka’dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma  Alanı

Madde 2-Dernek, sivil toplum çalışmalarının etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek,Ortaklar Köy Enstitüsü,Ortaklar Öğretmen Okulu, Ortaklar Öğretmen Lisesi, Ortaklar Eğitim Enstitüsü, Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarını ve diğer görevlileri bir araya getirebilmek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

a-Ortaklar Köy Enstitüsü, Ortaklar Öğretmen Okulu, Ortaklar Öğretmen Lisesi, Ortaklar Eğitim Enstitüsü, Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarını ve diğer görevlileri buluşturabilmek.

b-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

c-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge,  ve yayınları sağlamak,veri merkezi  merkezi oluşturmak.Bu çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere  bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

d-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamı oluştumak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini sağlamak.

d-Gerekli izinler alınmak koşulu ile yardım toplama çalışmalarında bulunmak , yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

e-Bu amaçların gerçekleştirilmesi yönünde ihtiyaç duyduğu gelirleri sağlamak için , ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

f-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak,işletmek,kiraya vermek,sosyal ve kültürel tesisler kurmak  bunları donatmak. Kültürel ve sosyal etkinliklerden elde edilen gelirlerden ve kişi ve kurumlardan aldığı yardımlardan ihtiyacı olan okullara kitap ve ders araçları yardımı yapmak,ağaç dikerek doğanın yeşillenmesini sağlamak, yoksul öğrencilere maddi – manevi yardımda bulunabilmek için burs verilmesi amacıyla yurtiçi ve yurt dışından  gelebilecek bağışları bir fonda toplamak ve  burs vermek,

g-Üyeleri arasında sosyal dayanışmanın geliştirilmesi ve sürdürülmesi için   yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi gibi etkinlikler . düzenlemek ,üyelerin bunlardan  yararlanmalarını sağlamak,

h-Dernek çalışmaları için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

ı-Ayrıca,gerek görülmesi durumunda  vakıf kurmak, federasyon oluşturmak veya  kurulu bir federasyona katılmak.

i-Uluslararası çalışmalarda bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bunlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak .                j-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi işveren sendikalarından ve diğer meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak.

k-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

l-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zorunlu tüketim maddelerini ,diğer mal ve hizmetlerle kısa süreli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

m-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

n-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 

Derneğin Çalışma  Alanları

Dernek, sosyal ve kültürel alanda çalışmalar yapar.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3-Ortaklar Köy Enstitüsü,Ortaklar Öğretmen Okulu,Ortaklar Öğretmen Lisesi,Ortaklar Eğitim Enstitüsü,Ortaklar Anadolu Öğretmen lisesi mezunları ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden diğer görevliler  derneğe  üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç bir yazıyla ilgiliye bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile başvuruları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerden oluşur.

Derneğe maddi ve manevi yönden önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik başvurları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla genel merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye, yazılı olarak bildirmek koşuluyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

       Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren durumlar:

a-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c-Yazılı uyarılara karşın üyelik ödentsini altı ay içinde ödememek,

d-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

e-Üye olma koşullarını yitirmiş olmak,

Yukarıda sayılanlardan birinin saptanması durumunda yönetim kurulunca üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek  Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

a-Genel kurul,

b-Yönetim kurulu,

c-Denetim kurulu,

       Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı , Çağrı ve Toplantı yöntemi

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden ve şubelerindeki kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

a-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,toplanır.

b-Yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü durumlarda,ya da dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

c-Olağan genel kurul, yılda bir, şubat ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün ,yer ve saatte toplanır.

d-Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

e-Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Yöntemi

a-Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi üyelere yazılı mektupla veya   elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır(Gazeteye ilan verme zorunluluğu kaldırılmıştır). Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı  hangi yerde ve saatte   yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

b-Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma gerekçesi de belirtilmek koşulu ile, ilk toplantı için yapılan çağrı yöntemine uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen koşullara göre yeniden çağrılır.

c-Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yöntemi

a-Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

b-Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek yetkililer tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantıya katılırlar.

c-Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa bu durum, bir tutanakla saptanır.Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda ise yine yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

d-Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

e-Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

f-Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

g-Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

h-Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ,ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması durumunda, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

I-Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma,Karar Alma  ve Yöntem Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylama,yönetim kurulunca daha öncede mühürlenmiş  oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kutuya, yada sandığa atılması ile yerine getirilir. Oy verme işleminin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

a-Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

b-Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.  Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ise ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

       Madde 9-Aşağıda yazılı konular genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a-Dernek organlarının seçilmesi,

b-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması,

d-Yönetim kurulunca hazırlanan taslak bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı nedenlerle görevden alınması,

f- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

g-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması, varolan taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

h- Dernek çalışmaları ile ilgili olarak yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylamak,

ı-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını belirlemek,

i-Derneğin, federasyona katılması ve ayrılmasına karar vermek,

j-Derneğin şube açması durumunda ve bu şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.                                  k-Dernek olarak uluslararası çalışmalarda bulunmak, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmaya ve gerektiğinde  ayrılmaya karar vermek,

l-Derneğin vakıf kurması,

m-Derneğin feshine  karar vermek,

n-Yönetim kurulunun diğer önerilerini incelenip  karara bağlamak,

o-Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin yapılması için yetkilerini kullanarak  yapmak,

ö-Genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri,yasalar çerçevesinde yerine getirilmek,

Yönetim Kurulunun Oluşması, Görev ve Yetkileri

       Madde 10-Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerine haber verilmesi koşuluyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki işleri yapar:

a-Derneği temsil etmek, gerektiğinde  kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

b-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

d-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

e-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

f-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

gGerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

h-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

ı-Her çalışma yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

i-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

j-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma konularında karar vermek,

k-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

l-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

       Denetim Kurulunun Oluşması, Görev ve Yetkileri

       Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalma olduğunda genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

       Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu,yönetim kurulunu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışıp çalışmadığını, defter, hesap ve kayıtların kurallara ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yıl içinde zaman zaman denetler ve denetim sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar                                                                   Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.             Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a-Üye Ödentisi: Üyelerden giriş ödentisi olarak  10 YTL,alınır. Aidat olarak aylık  1 YTL  yıllık toplam 12 YTL  alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

b-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

c-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

d-Dernek tarafından düzenlenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi çalışmalardan sağlanan gelirler,

e-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

f-Yardım toplama ile ilgili yasaya uygun olarak  toplanacak bağış ve yardımlar,

g-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri sağlamak amacıyla giriştiği ticari çalışmalardan elde edilen kazançlar,

h-Diğer gelirler.

       Derneğin Defter Tutma Yöntemleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık ödenti tutarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b-Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 n’cı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda  bulunmayan ödemeleri için de(Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını içeren(Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, geri verilmesi ve diğer konularda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü         

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

a-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri     

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve çalışmalarını yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu  yılda bir, kasım ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kuruluda şubelerinde seçtikleri delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler için de bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

 

Temsilcilik Açma

Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek çalışmalarını yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

       Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ortaklar Öğretmen Okullular (Adabelenliler) Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasından sonra tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Adı ve Soyadı       :  Görev Unvanı              :

Sedat ÖZTÜRK          Başkan

İsmail TUNA             Başkan Yardımcısı

Vildan UYAR             Muhasip üye

Meltem ARDA           Yazman

Fitnat ŞAŞMAZ           Üye

Bu tüzük 26 (Yirmialtı)   maddeden ibarettir.